VBAで指定ファイルを別ファイルにコピーする

Sub ファイルをコピーする()
    Dim 元ファイルパス As String
    Dim 新ファイルパス As String
    
    ' 元ファイルのパスを指定
    元ファイルパス = "C:\元ファイルのパス\ファイル名.xlsx"
    
    ' 新しいファイルのパスを指定
    新ファイルパス = "C:\コピー先のパス\新しいファイル名.xlsx"
    
    ' ファイルをコピーする
    FileCopy 元ファイルパス, 新ファイルパス
    
    ' 成功メッセージを表示
    MsgBox "ファイルがコピーされました。"
End Sub